یک موضوع را انتخاب کنید:



آیا از این شامپو می توان به صورت روزانه استفاده کرد؟

بله. استفاده روزانه از محصول مشکلی به وجود نخواهد آورد.

نظرسنجی