یک موضوع را انتخاب کنید:آیا از ژل بعد از موزدایی می توان جهت رفع التهاب پس از لیزر استفاده کرد؟

بله از ژل بعد از موزدایی سینره پس از انواع روش های موزدایی از جمله لیزر قابل استفاده است.

نظرسنجی