یک موضوع را انتخاب کنید:آیا استفاده از نرم کننده بر روی ریشه موها سبب ریزش مو می شود؟

امکان استفاده از برخی از نرم کننده ها به طور خاص بر روی ریشه مو وجود دارد اما در نرم کننده های عمومی توصیه میشود که تنها بر روی ساقه مو استفاده شود.

نظرسنجی