یک موضوع را انتخاب کنید:زیر چشمهایم کبودی و تیرگی دارم.

در صورتی که این تیره گی ارثی نمی باشد میتوانید از کرم و سرم دور چشم سینره در کنار هم استفاده کنید.

نظرسنجی