یک موضوع را انتخاب کنید:آیا کرم موبر را برای تمامی قسمتهای بدن و صورت می توان استفاده کرد؟

کرم موبر سینره را می توان برای صورت و برای بدن به غیر از نواحی حساس می توانید استفاده کنید. توجه کنید هربار حتما قبل از مصرف تست حساسیت را انجام دهید.

نظرسنجی