یک موضوع را انتخاب کنید:از این محصول می توان برای پاک کردن آرایش چشم هم استفاده کرد؟

بله مشکلی ایجاد نمی کند ولی پیشنهاد می شود برای پاک کردن آرایش چشم از پاک کننده آرایش چشم سینره (میسلارواتر) استفاده شود.

نظرسنجی