یک موضوع را انتخاب کنید:آیا این محصول  برای هر دو نوع شوره چرب و خشک مناسب است؟

بله برای هر دو نوع شوره مناسب میباشد.

نظرسنجی