یک موضوع را انتخاب کنید:برای جوش های قرمز و التهابی و جای جوش های قبلی چه محصولی مناسب است؟

طی یک دوره استفاده از ژل صورت سینره مخصوص پوست های آکنه ای جوش ها و جای جوش ها از بین می روند و از ایجاد جوش های جدید نیز جلوگیری می شود.

نظرسنجی