1) از کدام دسته از محصولات سینره تا کنون استفاده کرده اید؟
2) میزان رضایت شما از کیفیت محصولات سینره
3) میزان رضایت شما از وضعیت بسته بندی و ظاهر محصولات سینره
4) میزان رضایت شما از حجم و میزان محصولات سینره
5) میزان رضایت شما از قیمت محصولات سینره در مقایسه با کیفیت
7) میزان رضایت شما از محصولات سینره در مقایسه با سایر محصولات موجود در بازار
8) میزان تمایل شما به معرفی و توصیه محصولات سینره به دیگران
9) میزان رضایت شما از کانال های ارتباطی
10) میزان رضایت شما از کانال های ارسال شکایات و پیشنهادات
11) میزان رضایت شما از کیفیت و سرعت رسیدگی به شکایات
12) نحوه آشنایی شما با محصولات جدید سینره